Experimental workshop.

Monday 23rd of May 2016, 7pm till 9pm

How does language govern the decisions we make?

Using script improvisation similar to Peter Watkins’ docudram, which often involves interviewing actors in the role, to stimulate debate and explore art methodologies around the question:

Imagine that it is a hundred years in the future, and the Welsh language has disappeared. If you have the opportunity to leave a message for the future, what would you say?

You will be asked to explore a variety of methods to articulate your message. This can include performance, drawing and clay sculpture. Will also investigate how drawing and clay objects can act as props for story telling and explore improvisation as a tool for creativity.

Scenario brief for method acting:

You are the last person alive who speaks Welsh.

Near the end what do you say?

All the workshop activates will be sound and video recorded and placed online as part of the research project iwtopia.

*No previous performance or art training is necessary.

Location,
Ysgol Cefnfaes
Canolfan Cenfaes
Rhes Mostyn
Bethesda

Advertisements

Gweithdy arbrofol

Dydd Llun 23ain o Fai, 2016
7pm tan 9pm

Sut mae’r iaith yn rheoli’r penderfyniadau rydym yn ei wneud?

Gan ddefnyddio byrfyfyr sgript tebyg i Peter Watkins’ docudrma, a oedd yn aml yn golygu a chyfweld actorion yn y rôl, i ysgogi trafodaeth ac archwilio methodolegau celf o amgylch y cwestiwn:

Dychmygwch ei fod yn gan mlynedd yn y dyfodol, a’r iaith Gymraeg wedi diflannu. Os ydych yn cael y cyfle i adael neges ar gyfer y dyfodol, beth fyddech chi’n ei ddweud?

Byddwch yn cael eich gofyn i archwilio amrywiaeth o ddulliau i fynegi eich neges. Gall hyn gynnwys perfformiad, arlunio a cherflunio clai. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymchwilio sut gall lluniadu gyda wrthrychau clai weithredu fel propiau ar gyfer adrodd straeon a gweld sut gall waith byrfyfyr fod fel cyfrwng i greadigrwydd.

Senario bras ar gyfer actio dull:

Chi yw’r person olaf byw sy’n siarad Cymraeg.

Yn agos at ddiwedd, beth fyddwch chi’n ei ddweud?

Bydd yr holl weithgareddau gweithdy yn cael eu recordio gyda fideo a sain ac yna eu rhoi ar-lein fel rhan o brosiect ymchwil ‘iwtopia’.

*Nid oes angen profiad blaenorol mewn perfformio na chelf er mwyn cymryd rhan.

Cyfeiriad,
Ysgol Cefnfaes
Canolfan Cenfaes
Rhes Mostyn
Bethesda